Doftprov

Som utbildad Instruktör och SNWK godkänd doftprovsdommare utför jag doftprov på begäran hos andra arrangörer eller om en större grupp önskar att göra prov.

Jag får inte döma hund som under de senaste sex månaderna ägt, tränat, vårdat eller fört vid prov, tävling, beskrivning eller utställning.

Ansökan om doftprov ska vara SNWK tillhanda senast två månader före datum för doftprovstillfället. Information om doftprovsansökan finns på www.snwk.se.

 

 

12.DOFTPROVSFUNKTIONÄRER

Gäller från 2016-07-18 Version 1 © Svenska Nose Work Klubben, 2016

Domare på doftprov

Doftprov bedöms av en SNWK godkänd doftprovsdomare eller en SNWK godkänd tävlingsdomare.

Den som dömer ett doftprov ska vara medlem i klubb inom SKK-organisationen.

Domaren ansvarar för att kontrollera ekipages meriter för respektive prov i samband med registrering på provdagen.

Domaren bestämmer placering av behållare, måldoft och eventuella störningsdofter i det/de doftprov som avses.

Domaren avgör om det är tillåtet för hunden att söka utan koppel under provtillfället.

Domare får inte döma hund som han/hon under de senaste sex månaderna ägt, tränat, vårdat eller fört vid prov, tävling, beskrivning eller utställning.

Doftprovsarrangör

Arrangör av doftprov ska vara medlem i klubb inom SKK-organisationen. SNWK ansvarar för att samtliga blanketter som beskrivits tidigare i regelverket finns tillgängliga. Arrangör ansvarar för att tillhandahålla det material och den utrustning som behövs för att utföra doftprovet.

Arrangör ska tillhandahålla tidtagningsutrustning. På begäran av domaren ska arrangör tillhandahålla en funktionär vars uppgift är att ansvara för tidtagning.